Quick Links
 
  Mumbai Chapter
 
  Nagpur Chapter
 
  Pune Chapter
 
 
 
 
 
Nagpur Chapter
 
 
 
  CHAIRMAN
Dr. S. S. Deshmukh
happyhome_ngp@sancharnet.in
  SECRETARY
Dr. D. K. Pal

E-mail: paldilip@yahoo.com

  TREASURER
Shri. R. M. Umathey

Tel:-2290388

  ADVISORS/MEMBERS
Dr. (Miss). Kamal Singh
 
Dr. R. T. Gahukar
Tel:-2747408
    Dr. S. T. Rajurkar

Tel:-2537309

E-mail: psrajurkar@yahoo.com 
  Ex-OFFICIO MEMBERS Dr. S. B. Deshpande

Tel:-2528480

E-mail:-paldilip2001@yahoo.com
    Dr. Dilip Pal

Tel:-2225913( R), 2500545(O)

E-mail: paldilip2001@yahoo.com
   
     
 
Nagpur Chapter Mumbai Chapter Pune Chapter